Forretningsbetingelser

Kalø advokaterne er et advokatanpartsselskab

Vores CVR-nummer er: 38254166

Kalø Advokaterne har klientbankkonto i Rønde Sparekasse.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Kalø Advokaterne er berettiget til at anvende e-mail i forbindelse med enhver kommunikation med klienten, parter eller tredjemand vedrørende sagen, medmindre andet er aftalt. Kalø Advokaterne anvender alene sikker e-mail (modtage og afsende) i det omfang, dette måtte være pålagt efter gældende lovgivning. Kalø Advokaterne er forpligtet til fortroligt at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Kalø Advokaterne opbevarer alle sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Advokaterne hos Kalø Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

De ansvarlige indehavere af Kalø Advokaterne er Line Lindgaard-Kjeldsen og Karsten Fryland Nielsen.

Alle advokater hos Kalø Advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Kalø Advokaterne uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Kalø Advokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Kalø Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnet
Advokatnævnet er et uafhængigt klagenævn, der behandler klager over advokaters adfærd og salær.

Advokatnævnets fysiske adresse er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K

Advokatnævnets hjemmesideadresse er: www.advokatnævnet.dk